نام و نام خانوادگی : فردین نظافتی نمین
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
گرایش : جغرافیای طبیعی
  
نام و نام خانوادگی : مراد نصیری مغانلو
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی  : کارشناسی ارشد
گرایش :  حقوق جزا و جرم شناسی

نام و نام خانوادگی : حبیب اله نجفی
مرتبه علمی :مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
گرایش :الهیات
سوابق علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی : ملاحت شعبانی میناباد
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
گرایش : زبانشناسی همگانینام و نام خانوادگی : سکینه پیرک
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دکتری
گرایش : زبان و ادبیات فارسی
سوابق علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی :
بهاره اذروند
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
گرایش :
سوابق علمی و پژوهشی

 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما